اتصال به لوله به هیچ عنوان توصیه نمیشود چراکه باعث خطر برای دیگران میشود