سلام فکر کنم که شما فقط در این حد که رفع مسئولیت کرده باشید و صفحه ای را سیاه کرده باشید راهنمایی کردید.
توقع بر این است که وقتی این صفحه باز می شود اطلاعاتی در مورد قدرت وزن وسایل تکمیل کننده و … به کسی که در خرید کارواش سر دوراهی قرار داد بدهید اما متاسفانه ….
—–
بلاگ ابزارمارت
سلام اطلاعاتی از قبیل قدرت، وزن و … برای هر محصول جداگانه در سایت فروشگاه ابزارمارت ذکر شده است.