الان با وجود دستگاه های دیجیتال دیگه خیلی خوب شده و دیگر دنگ وفنگ های ور رفتن با آنتن رو نداره