آقا دم شما گرم یکساله دارم عذاب میکشم بالاخره باز شد مرسی داداش مرسی